การประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 50

การประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 50
50 th Thai Annual Congress of Psychiatry [TACP]
Mentality Meets Technology
พัฒนาจิตใจก้าวไกลพร้อมเทคโนโลยี