ปีที่ 67 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความเครียด วิตกกังวล และซึมเศร้าในผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็กโควิด -19 ระหว่างอยู่โรงพยาบาล

ศิริวรรณ ปิยวัฒนเมธา, กุศลาภรณ์ ชัยอุดมสม, ธนาพร แสงพงศานนท์, ญานิกา วลีอิทธิกุล


ภาวะหมดไฟและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในบุคลากรโรงพยาบาลสมุทรปราการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กิติยา รุ่งเลิศสิทธิกุล


ความเครียด และโรคซึมเศร้าในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน

ศิริวิมล กันตา, พงษ์สุดา ป้องสีดา, กนิษฐา เสาวลักษณ์


คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลตรัง

นวมน ศีลบุตร


การพัฒนารูปแบบการให้บริการคลินิกครอบครัวบําบัดตามแนวทางการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยทีมสหวิชาชีพ ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

อาณัติ เพิ่มธรรมสิน, อรพรรณ สุนทวง, ชูศรี โพธิ์สูง


การรับรู้ตราบาปในผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ป่วยกลุ่มโรคทางอารมณ์ที่ไม่มีอาการโรคจิต

นรักษ์ ชาติบัญชาชัย, พงศ์พิสุทธิ์ พูนสวัสดิ์พงศ์, นิรมล พัจนสุนทร, กุศลาภรณ์ ชัยอุดมสม


หน้าปก