ปีที่ 67 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2565

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

การเปลี่ยนแปลงของสุขภาพจิตของเด็ก ศักยภาพการดูแลเด็กด้านสุขภาพจิตของผู้ปกครองสภาพแวดล้อมทางสังคมและครอบครัวของเด็กในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ญาณิศา ชัยนิธิกรรณ, จิรดา ประสาทพรศิริโชค, ปริชวัน จันทร์ศิริ


ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถด้านการเคลื่อนไหวกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กสมองพิการ

ฐิติรัตน์ จงอัจฉริย, ทิพาพร ทองมาก


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบด้านอารมณ์และพฤติกรรมในวัยรุ่นจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19

วรดา ปีติยา, พลิศรา ธรรมโชติ


การศึกษาความเป็นไปได้และผลของโปรแกรมการฝึกทักษะการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำาหรับวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อภาวะวิตกกังวล

วริษา จตุรวัฒนา, ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์


การพัฒนาและการวิเคราะห์ข้อคำาถามของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับผู้เรียนไทยเพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียน

จรรยพร เจียมเจริญกุล, สาวิกา ไชยบุญญารักษ์, ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ, กุลวดี ทองไพบูลย์, อารยา ผลธัญญา,
วรรณสิริ ปัญโญ, สิรี อุดมผล, ศิวพร ตุ้ยเต็มวงค์


ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติต่อโรคออทิสติกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พชร จันทร์แย้ม, สุวรรณี พุทธิศรี


การนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายของหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย : การปฏิบัติตามแนวทางการนำาเสนอข่าวการฆ่าตัวตายขององค์การอนามัยโลก

พัทธ์ธีรา สุวรรณกาญจน์, มาโนช หล่อตระกูล


การศึกษาลักษณะอาการและความรุนแรงของโรคย้ำคิดย้ำทำ ในผู้ป่วยนอก แผนกจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดีในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

ภัณฑิลา เลี้ยงผ่องพันธุ์, รัตนา สายพานิชย์


ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้เรื่องโรคออทิซึมสเปกตรัมกับทัศนคติเชิงบวกต่อผู้ป่วยออทิซึมเสปกตรัมในประชาชนไทยทั่วไป

อรรัตน์ เชาว์กุลจรัสศิริ


หน้าปก