ปีที่ 67 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2565

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

LETTER TO EDITOR

Medication Dispensation for Psychiatric Outpatient at UKMMC during the COVID-19 Pandemic

Luke Sy-Cherng Woon, Lydia Gan

นิพนธ์ต้นฉบับ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ดูแลเด็กสมาธิสั้น ณ แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

จิณณพัต ยอดไกรศรี


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องในวัยรุ่น

จินตหรา มีถาวร, คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์, ศิริไชย หงษ์สงวนศรี, วศิน พิพัฒนฉัตร


ปัจจัยทำนายอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัฎฐกร สำเร็จดี, รสมา สมไชย, ศศิธร ดวงมั่น, วชิราภรณ์ ฤาชา, พงศธร พหลภาคย์, นรักษ์ ชาติบัญชาชัย, พงศ์พิสุทธิ์ พูนสวัสดิ์พงศ์


ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้คิดทางสังคม พฤติกรรมการสื่อสารภายในครอบครัวและการทำหน้าที่ทางสังคมในผู้ป่วยจิตเภท

สุภาพร ไผ่พุทธ, ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์


ประสิทธิผลแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

จักรกริช ไชยทองศรี, อาทิตยา บุตรแสง, เจษฎา สุราวรรณ์, ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์


ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะถอนพิษแอลกอฮอล์รุนแรงแบบเพ้อสับสนในผู้ป่วยที่มีภาวะถอนพิษแอลกอฮอล์ในหอผู้ป่วยจิตเวช

บุญกุล โลกะพันธ์, พิชัย แสงชาญชัย, วนิดา รัตนสุมาวงศ์


การศึกษาเบื้องต้นเรื่องความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพฤติกรรมหลังจากนอนโรงพยาบาล ฉบับภาษาไทย

ฐานิกา เกียรติชัย, จริยา ทะรักษา, จีรนันท์ คันทะสอน, ปฐมพงษ์ อึ๊งประเสริฐ, พัชรี ศรีสวัสดิ์


ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเหนื่อยล้าในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศรีอาภา อัจฉยะสวัสดิ์, สุชัญญา ปาริชาต เปรี่ยมนอง, ธนพร ประเคน, นันทิกานต์ ฤทธิ์เดช, ภัทรพร ยิ่งสนองชาติ, ภาณุพงศ์ อุษณีย์งามเจริญ


แบบทดสอบ MMPI-2-RF ฉบับภาษาไทย: การเก็บข้อมูลบรรทัดฐานและการหาค่ามาตรฐานของแบบทดสอบ MMPI-2-RF ฉบับภาษาไทย

บุรชัย อัศวทวีบุญ, วรวัชร์ ตั้งจิตรเจริญ, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)

สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

หน้าปก