ปีที่ 66 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลการใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยผ่านแผ่นพับแก่ผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคสมาธิสั้น

เถียนเถียน หลิน, คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์, ศิริไชย หงษ์สงวนศรี, มษฐา ทองปาน, พรรษพร หล่อธีรพงศ์, สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข


ช่วงเวลาคุณภาพระหว่างผู้ปกครองกับเด็กปฐมวัย

บุฑบท พฤกษาพนาชาติ


การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่เด็กรับรู้ในผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้นและในผู้ป่วยเด็กโรคทางกายที่มารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บุญมณี คงแก้ว, ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร, ณภัควรรต บัวทอง


ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วิลาสินี สุราวรรณ์


อิทธิพลของความสัมพันธ์ในครอบครัวต่อภาวะซึมเศร้าในนักเรียนวัยรุ่นที่โรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

รัตนภูมิ วัฒนปัญญาสกุล


ความสัมพันธ์ของความหุนหันพลันแล่นและพฤติกรรมการเล่นเกม ต่อการติดเกมในกลุ่มผู้เล่นเกมออนไลน์

ธนวินท์ หนูคงใหม่, ณัฎฐิณี จันทรรัตโนทัย


ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับภาวะเหนื่อยล้าในการทำงานของบุคคลากรทางการแพทย์สถาบันประสาทวิทยาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019

พิไลภัสสร์ ฉัตรชัยกุลศิริ


ปัจจัยการเลิกดื่มสุราและแนวโน้มช่วงเวลาในการเลิกดื่มสำเร็จของผู้มารับบริการที่คลินิกสุขภาพใจโรงพยาบาลสระบุรีระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562

สิทธินันท์ ตัณจักรวรานนท์


ฟื้นฟูวิชาการ

ภาวะเพ้อสับสนในโรคโควิด-19

ญาณิน ทิพากร, พร ทิสยากร


ดัชนีคำสำคัญ
ดัชนีชื่อผู้นิพนธ์
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)
สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

หน้าปก