ปีที่ 66 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม - กันยายน 2564

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบวัดการติดเกมอินเทอร์เน็ต 9 ข้อ ฉบับภาษาไทย (Nine-item, Internet Gaming Disorder Scale; IGD Scale-9 TH) ในวัยรุ่นที่แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

อุดมพร  บุณยประเสริฐ, คมสันต์  เกียรติรุ่งฤทธิ์


ปัญหาการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดสงขลา

ธัญลักษณ์  วั่นเลี่ยง


การศึกษาประสิทธิผลของการทำกลุ่มบำบัดความคิดบนพื้นฐานการฝึกสติ ในการลดภาวะซึมเศร้าระดับน้อยถึงปานกลางในผู้ดูแลหลักของเด็กสมาธิสั้นที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นัดดา  พนาคุณากร, ถิรพร  ตั้งจิตติพร, ศิริรัตน์  อุฬารตินนท์


ระยะเวลาการใช้หน้าจอในเด็กอายุ 2 เดือน - 6 ปี และภาวะซึมเศร้าของมารดา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วริยา  ฉัตรแดง, ณภัควรรต  บัวทอง, จิรดา  ประสาทพรศิริโชค, ศศิธร  ปรีชาวุฒิเดช


ปัญหาอารมณ์และพฤติกรรมในพี่น้องของผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้นที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ณิชมน  เอี่ยมตระกูล, จิรดา  ประสาทพรศิริโชค, พันตรี  เกิดโชค


ผลของการเล่นเกมบันไดงูภายในครอบครัวต่อการเพิ่มทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในเด็กอนุบาลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม: รายงานผู้ป่วย 3 ราย

พิศตะวัน  มาตสีดา, ปิยะวรรณ  ศรีสุรักษ์, ชนาดา  อรศรี, พัชรินทร์  จำปานนท์, กุศลาภรณ์  ชัยอุดมสม, สุชาติ  พหลภาคย์


ความชุกของภาวะซึมเศร้าในแพทย์ประจำบ้านในช่วงภาวะวิกฤตการระบาดของโรค COVID-19

ธิชาภา  ธีรเบญจกุล, ติรยา  เลิศหัตถศิลป์


แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่านในประเทศไทยและการรายงานข่าวหนังสือพิมพ์

ชฏารัตน์  อุดมแสวงโชค, มาโนช  หล่อตระกูล


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

หน้าปก