ปีที่ 66 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2564

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่นโรคสมาธิสั้นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ชนีวรรณ  ปันศรี, ชวนันท์  ชาญศิลป์


ประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกที่บ้านต่อการทำงานประสานงานกันของกล้ามเนื้อในเด็กวัยประถมศึกษาที่ได้รับการวินิจฉัยโรคสมาธิสั้น

อริศรา  ชีวะพฤกษ์, อัศวิน  นาคพงศ์พันธุ์


ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในพี่น้องกับพฤติกรรมการรังแกกันในโรงเรียนจ.กรุงเทพฯ ประเทศไทย

นันทิกา  อนันต์ถาวรวงศ์, พลิศรา  ธรรมโชติ


ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาแพทย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี

สุวิจักขณ์  อุ่นทวีทรัพย์, ธนกฤต  เตียววนากูล, วรัทยา  โสมภีร์, ไชยวัฒน์  เทียนเครือ


การศึกษานำร่องทดสอบผลการรักษาด้วยจิตบำบัดชนิด Eye Movement Desensitization and Reprocessing ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะ Post-Traumatic Stress Disorder

สุนทรี  ศรีโกไสย, ชฎาพร  คำฟู, อนงค์พร  ต๊ะคำ, จีรวรรณ  วงศ์เมือง, กาญจน์ติมา  ทิพย์ปัญญา, อุไรวรรณ  วงศ์โปธิ, แพรว  ไตลังคะ, เพชรา  เมธาอนันต์กุล


ภาวะเหนื่อยล้าในการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19

รุจิรา  ตวงเพิ่มทรัพย์, วินิทรา  นวลละออง, ธรรมนาถ  เจริญบุญ


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท

ฐิติยาภรณ์  พิมวรรณ์, นิสิตา  นาทประยุทธ์


การใช้บัตรช่วยรับมือกับปัญหาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความคิดฆ่าตัวตาย

พลอยไพลิน  โพธิเพียรทอง, ธนิตา  ตันตระรุ่งโรจน์, ธนาวดี  ประชาสันติ์


การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มในผู้ป่วยชาวไทยที่มีอาการปวดเรื้อรัง 3 ราย: การรายงานเบื้องต้น

นที  วีรวรรณ, ศิริรัตน์  คุปติวุฒิ, ประดิษฐ์  ประทีปะวณิช, จันทร์ระวี  เหล่ารุจิสวัสดิ์, นราทิพย์  สงวนพานิช, ณัฎฐา  สายเสวย


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

หน้าปก