ปีที่ 66 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2564

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

การศึกษาความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนแบบทดสอบ Number Sets Test ฉบับภาษาไทยในผู้ป่วยเด็กโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านสะกดคำ ที่มีและไม่มีภาวะบกพร่องด้านการคำนวณร่วม

ชรชล  สัชฌบดี, มนัท  สูงประสิทธิ์


ค่าดัชนีความสามารถด้านการตั้งใจการมีสมาธิของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา WISC-III ในเด็กสมาธิสั้น

หัฎฐกร  สำเร็จดี, ชณัติพร  ชลไพร, รสมา  สมไชย, จินตนา  สิงขรอาจ, กุศลาภรณ์  ชัยอุดมสม


ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าในครูโรงเรียนเอกชนประจำหญิงล้วนแห่งหนึ่ง

กชวรรณ  พลอยทับทิม, ณภัควรรณ  บัวทอง, จิรดา  ประสาทพรศิริโชค, ปริชวัน  จันทร์ศิริ


ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเหนื่อยล้าจากการทำงานของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล

ณิชชาภัทร  อัมพรมุนี


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

นิธิสนี  รุจิรังสีเจริญ, นิดา  ลิ้มสุวรรณ, ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี, บัญญัติ  ยงย่วน


ผลของการให้คำปรึกษาแนวซาเทียร์แบบกลุ่มที่มีต่อระดับความเครียดภาระการดูแลและการทำหน้าที่ในครอบครัวของผู้ดูแลเด็กที่มีเชาวน์ปัญญาบกพร่อง

ปรารถนา  รัตนถิรวรรณ, พลิศรา  ธรรมโชติ, สุวรรณี  พุทธิศรี


ความสัมพันธ์ระหว่างความวิริยะอุตสาหะกับความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์ในนักศึกษาแพทย์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

โสธิดา  ผุฏฐธรรม, คมสันต์  เกียรติรุ่งฤทธิ์, ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี, วรุณา  กลกิจโกวินท์


รายงานผู้ป่วย

Dissociative amnesia และการรักษาในวัยรุ่น: รายงานผู้ป่วย 1 ราย

กษมา  เทพรักษ์


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2564

หน้าปก