ปีที่ 65 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ผลกระทบของการใช้สื่อมัลติมีเดียช่วงก่อนนอนต่อปัญหาการนอนของผู้ป่วยเด็กโรคสมาธิสั้น

หทัยภัทร  วิทยศักดิ์พันธุ์, สุวรรณี  พุทธิศรี


ผลของบทเรียนสำเร็จรูปต่อทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เป็นโรคการเรียนรู้บกพร่อง

หัฎฐกร  สำเร็จดี, ศิริพร  คำสะอาด, ประภัสรา  ศิริกาญจน์ , นิรมล  พัจนสุนทร


ภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาหนึ่งของประเทศไทย

กรรณิการ์  กาญจนสุวรรณ, ชนัญญา  จิระพรกุล, เนาวรัตน์  มณีนิล


ความผูกพันทางจิตใจกับพ่อแม่ในผู้มีความทุกข์ใจในเพศสภาพ (gender dysphoria) ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลรามาธิบดีและความสัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรมทางเพศและการใช้สารเสพติด

รชนิศ  เย็นสบาย, คมสันต์  เกียรติรุ่งฤทธิ์


ความเครียดและภาวะซึมเศร้าในแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลตำรวจ

สวรรยา  งานวิวัฒน์ถาวร, ญัฏฐพงษ์  กุลสิทธิจินดา


ความชุกของความรุนแรงจากการถูกทำร้ายโดยคู่สมรสของผู้ป่วยจิตเวชหญิง

ระพีพร  เวียงคำ, เอนกวิช  เต็มบุญเกียรติ, ธวัชชัย  ลีฬหานาจ, วนิดํา  รัตนสุมาวงศ์, เจษฎา  ยิ่งวิวัฒน์พงษ์


ความเครียดและอารมณ์เศร้าของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เอกลักษณ์  แสงศิริรักษ์, สิรินรัตน์  แสงศิริรักษ์


ดัชนีคำสำคัญ

ดัชนีชื่อผู้นิพนธ์

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563

ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร

หน้าปก