ปีที่ 65 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความชุกของความเครียดจากการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแพทย์ประจำบ้านโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง

คณิน  จินตนาปราโมทย์, พรชัย  สิทธิศรัณย์กุล, เดชา  ลลิตอนันต์พงศ์


แบบประเมินมุมมองของแพทย์ต่อความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ฉบับนักศึกษาแพทย์
Mental Illness: Clinicians’ Attitudes Scale (Medical student version) MICA-2 ฉบับภาษาไทย

จินิส  สีห์รา, นิชาดา  นิมมาวิชญ์, ศรัณย์  วานิชพงษ์พันธุ์, วรภัทร  รัตอาภา


ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการดูแลเด็กของมารดากับความภาคภูมิใจ
แห่งตนของเด็กและวัยรุ่นที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ศิริวรรณ  ปิยวัฒนเมธา, กุศลาภรณ์  ชัยอุดมสม, นิรมล  พัจนสุนทร, นวนันท์  ปิยะวัฒน์กูล


ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันกับพ่อแม่ เพื่อนและครูกับการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์

อัญมณี  หล้าหนัก, คมสันต์  เกียรติรุ่งฤทธิ์, ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี, วิมลทิพย์  มุสิกพันธ์


ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพฤติกรรมการรังแกกัน
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

สวรรยา  เสาวภาพ, สุวรรณี  พุทธิศรี


การศึกษานำร่อง: ประสิทธิผลของการใช้ Mu Soft bite ในผู้ป่วยที่รับการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า

เมธิณี  พิศาลายน, วรรณิภา  สิทธิ์ธรรมวิไล, ชวิกา  พิสิฏฐศักดิ์, ปัญจภรณ์  วาลีประโคน, พิชัย  อิฏฐสกุล, อัมพร  ปิติธรรมภรณ์


ภาวะซึมเศร้าในผู้ปกครองผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลสงขลา

ปิยณัฐ  สุวรรณโณ


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายซ้ำของผู้สูงอายุไทย

ศักรินทร์  แก้วเฮ้า, ไพรวัลย์  ร่มซ้าย, พิมพ์นิดา  กุลสุนทราลัย, อำไพ  โพธิ์คำ, สุนิศา  เจือหนองแวง


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)
สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563

หน้าปก