ปีที่ 65 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2563

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในทหารกองประจำการใหม่

วรัมพร  ยั่งยืน, ปัญจภรณ์  วาลีประโคน


การตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับผู้เรียนไทย

อารยา  ผลธัญญา, จรรยพร  เจียมเจริญกุล, กุลวดี  ทองไพบูลย์, ไชยันต์  สกุลศรีประเสริฐ, สิรี  อุดมผล, ศิวพร  ตุ้ยเต็มวงศ์, วรรณสิริ  ปัญโญ, สาวิกา  ไชยบุญญารักษ์


ปัญหาสุขภาพจิตกับการเล่นการพนันของผู้รับบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323

ธนกฤษ  ลิขิตธรากุล, ภาสกร  คุ้มศิริ, พัทธ์ธีรา  ดิษยวรรณวัฒน์, ชลธิชา  แย้มมา, สันติภาพ  นันทะสาร


ความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ของมารดาและโรคสมาธิสั้นในบุตร

ปัทมาพร  ทองสุขดี, ชวนันท์  ชาญศิลป์, มานิตย์  ศรีสุรภานนท์


ผลของวีดีทัศน์สื่อความรู้ต่อการลดความวิตกกังวลในการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า

ณัชพล  เติมพรเลิศ, ปัญจภรณ์  วาลีประโคน


ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องระหว่างการพยายามฆ่าตัวตายกับภาวะซึมเศร้าในโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เอกชัย  เพ็ชรพรประภาส


ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้เคตามีน และเอสเคตามีนในการรักษาโรคซึมเศร้า

วนิดา  รัตนสุมาวงศ์, พิชัย  อิฏฐสกุล


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ข่มเหงรังแกบนโลกไซเบอร์

เกวลี  ชัยสุวรรณรักษ์, พลิศรา  ธรรมโชติ


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)
สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย