รายชื่อคณะกรรมการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พศ.2565-2568

นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย (President)
- รศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์
    Assoc.Prof.Chawanun Charnsil, M.D.