สารจากนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย


สืบเนื่องจากกรรมการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 2553 – 2554 กำลังเข้าดำเนินการตามวาระ คณะกรรมการสมาคมฯ   ได้นำเสนอแนวคิดในการดำเนินการในแบบ CNS  กล่าวคือ

C :  Communality of Practices ดำเนินการสร้างประชาคมแห่งวิชาการและวิชาชีพให้เข้มแข็ง ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

-  ในระดับชาติ ส่งเสริมกลุ่มตามความสนใจ ทั้งกลุ่มเดิม เช่น  กลุ่มจิตเวช  ผู้สูงอายุ  กลุ่ม Young  Psychiatrist กลุ่มจิตเวชสารเสพติด และกลุ่มใหม่ๆ เช่น กลุ่มBipolar  กลุ่มซึมเศร้า ฯลฯ โดยทางสมาคมฯจะอำนวย  ความสะดวกให้การดำเนินการทั้งด้านการจัดการและบทบาทต่างๆ ทั้งเวทีในประเทศ  เวทีต่างประเทศ และให้ความรู้กับประชาชน

-  ในระดับนานาชาติ  ส่งเสริมให้สมาชิกได้มีบทบาททางวิชาการในการประชุมต่างๆ  โดยจัดระบบให้มี  การพัฒนาและเตรียมการล่วงหน้า รวมทั้งนำผลการประชุมมาเผยแพร่กับสมาชิก

N  :  NetwImageork เน้นการประสานพลังจิตแพทย์ ทั้ง 3 Setting คือ มหาวิทยาลัย กรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาล   (รัฐและเอกชน)

- สร้างการมีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช  เช่นหลักสูตรแพทยศาสตร์ การประกันสุขภาพและการประกันสังคม  งานสุขภาพจิตและจิตเวชในระบบสาธารณสุข  เป็นต้น

-  สนับสนุนการจัดตั้งชมรมจิตแพทย์ตามภูมิภาคต่างๆ

-  สมาคมฯจะใช้เครื่องมือที่มีอยู่โดยเฉพาะ Website และจุลสารในการสื่อสารกับสมาชิกให้ใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

S   :   Social Responsibility เน้นการขยายบทบาทต่อสังคม ใน 3 ด้าน

-  การให้ความรู้และข้อคิดเห็นผ่านสื่อมวลชนImage

-  การยกระดับความร่วมมือกับองค์กรของผู้ป่วยและญาติ

-  การให้ข้อคิดเห็นด้านสุขภาพจิตและจิตเวชต่อสาธารณะ

ทั้งนี้สมาคมฯ จะสานต่องานของสมาคมฯ ที่ได้ดำเนินการมาแล้วไม่ว่าจะเป็นงานด้านสังคมและวิชาการที่เป็นภารกิจและ จุดแข็งขององค์กร  ตลอดจนความร่วมมือกับราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯและกรมสุขภาพจิต ในการดำเนินงานต่างๆต่อไปอย่างใกล้ชิดจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่าน จะเข้ามามีส่วนกับกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมฯ ทั้งกิจกรรมเดิม  ซึ่งในปีนี้คืองานรดน้ำผู้ใหญ่ (2 เมษายน) งานAPEC Night (10 มิถุนายน) และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี (13 ตุลาคม) และกิจกรรมใหม่ เช่น การตั้งกลุ่มสนใจ การรวมกันเป็นชมรมตามภูมิภาค การนำเสนอและเผยแพร่ งานวิชาการทั้งในวารสารและประชาคมระหว่างประเทศและบทบาทต่อสังคมในโอกาส ต่างๆ ฯลฯ

สุดท้ายอย่าลืมมาพบกันใน พิธีรดน้ำขอพรจากจิตแพทย์อาวุโสในวันที่  2  เมษายน  ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เวลา 11.00-14.00 น. โดยจะมีการเสวนา เรื่องบันไดสู่การเป็นจิตแพทย์ (Making a Psychiatrist) ซึ่งผู้อาวุโสที่เราเคารพรักคืออาจารย์สมพรและอาจารย์ภิรมย์จะนำการเสวนา

***********************************************