สารบัญ
สารจากนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

บทความพิเศษ

พฤติกรรมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเล่นเกมในนักศึกษาแพทย์

พิเชฐ อุดมรัตน์


นิพนธ์ต้นฉบับ

 

จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, วรัชฌา คุณาดิศร


บุคลิกภาพกับความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการใช้สุราของนักศึกษาอุดมศึกษา

ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ, กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา


สุขภาพจิตและปัญหาการปรับตัวของนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์


สุข ทุกข์ และภาวะสุขภาพจิตของชายรักเพศเดียวกันในชุมชนอีสาน

พรเทพ แพรขาว, ศิริพร จิรวัฒน์กุล


หน่วยการดื่มในชีวิตประจำวัน : ความท้าทายจากการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาในชุมชนอีสาน

จิรวัฒน์ มูลศาสตร์


ผลการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาต่อพฤติกรรมการช่วยเหลือของสมาชิกในครอบครัว แก่ผู้ป่วยติดสุราเพื่อป้องกันการติดซ้ำ

ญาดา จินประชา, มรรยาท รุจิวิชชญ์, พิทักษ์พล บุณยมาลิก


ฟื้นฟูวิชาการ

การใช้ Aripiprazole เป็นยาเสริมการรักษาของยาแก้ซึมเศร้าสำหรับโรคซึมเศร้าที่ดื้อต่อการรักษา

ธวัชชัย ลีฬหานาจ