สารบัญ
สารจากนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

อสมมาตรของแบบลายนิ้วมือ ในคนไทย

สมทรง ณ นคร, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล, กุสุมา ชูศิลป์, พงศกร ภูแสนคำ


ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการบำบัดด้วย Satir Transformational Systemic Therapy (STST): รายงานผู้ป่วย 1 ราย

สมศรี กิตติพงศ์พิศาล


ความสัมพันธ์ระหว่างการคลอดและสุขภาพของทารก กับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดี

เอกชัย เพ็ชรพรประภาส, มาโนช หล่อตระกูล


ความชุกของภาวะซึมเศร้าในพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

เจษฎา ทองเถาว์, นิรมล พัจนสุนทร, ชูศรี คูชัยสิทธิ์, สุชาติ พหลภาคย์


ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

นวมินทร์ สวิระสฤษดิ์, สุดสบาย จุลกทัพพะ, กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์


ภาวะโรคจิตเวชร่วมในผู้ติดสุราที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่

อรัญญา แพจุ้ย, นรัญชญา ศรีบูรพา


ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง

เกษศิริ เหลี่ยมวานิช


การประเมินความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม The Amsterdam preoperative anxiety and information scale (APAIS) ฉบับภาษาไทย เพื่อประเมินระดับความวิตกกังวลก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยไทย

อภิญญา กุณฑลลักษมี, ศิริพร ปิติมานะอารี, ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์