สารบัญ
สารจากนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

การศึกษาความตรงของแบบทดสอบ Test of Nonverbal Intelligence, Third edition (TONI-3)

วรญา สร้อยทอง, สุดสบาย จุลกทัพพะ, เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์


ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนอาชีวศึกษากับความฉลาดทางอารมณ์

อิสรียา ดาราทอง, ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร, นภาพร โกมลพันธ์


ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาประจำสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในเขตกรุงเทพมหานคร

ธัชชัย ควรเดชะคุปต์, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย


รูปแบบการนอน และปัญหาหารนอนในนักศึกษามหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษาแพทย์

รุจิรา สัจจะนิรันดร์


การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ปี 2551

หรรษา ลีลาทนาพร


ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้เข้ารับบริการทางโหราศาสตร์

ทานิต โชคธนะศิริ, รัศมน กัลยาศิริ


คุณภาพชีวิตและปัจจัยทางจิตสังคมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม

จิณณพัต ธีรอภิศักดิ์กุล, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย


ประสิทธิภาพของการฝึกความจำด้วยกิจกรรมตามหลักปรัชญามอนเตสซอรี่ ในผู้สูงอายุสมองเสื่อมระยะเริ่มแรก

กัลยพร นันทชัย, รวิวรรณ นิวาตพันธุ์, คำแก้ว ไกรสรพงษ์


การรักษาโรคติดสุราในระยะยาวด้วยยา

สรยุทธ วาสิกนานนท์