สารบัญ
สารจากนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

ประสิทธิภาพของการฝึกทักษะในการทำกิจวัตรประจำวันด้วยกิจกรรมแบบมอนเตสซอรีในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มแรก

กนกพรรณ กรรณสูต, รวิวรรณ นิวาตพันธ์, คำแก้ว ไกรสรพงษ์


การศึกษาลักษณะของผู้ป่วยสูงอายุในหอผู้ป่วยที่รับการปรึกษาจากหน่วยให้คำปรึกษาโรงพยาบาลศิริราช ในปี พ.ศ. 2549-2550

สุวิทย์ เจริญศักดิ์, ศิริรัตน์ คุปติวุฒิ


ประสิทธิผลของการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการลดปัญหาการดื่มสุราของผู้ป่วยโรคติดสุราที่ได้รับการติดตามทุก 2 และทุก 4 สัปดาห์

สุนทรี ศรีโกไสย, ลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี, วงเดือน สุนันต, เขมา ตั้งใจมั่น, อังคณา สารคำ, อรอุมา ภูโสภา


ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับยารักษาโรคจิต

สรยุทธ วาสิกนานนท์, เสริมศักดิ์ อู่ขันธวงศ์


การพัฒนาแบบคัดกรองภาวซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ฉบับปี 2009)

ทวี ตั้งเสรี, สุวรรณา อรุณพงคไพศาล, อรุณ จิรวัฒน์กุล, ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ, กนกวรรณ กิตติวัฒนากูล, วรสรรพ์ ปรัชญคุปต์, อาทิตย์ เล่าสุอังกูร, ศักรินทร์ แก้วเฮ้า, วัชนี หัตถพนม, ไพลิน ปรัชญคุปต์, อภิชัย มงคล


การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (ฉบับปี 2007)

อภิชัย มงคล, ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, ทวี ตั้งเสรี, วัชนี หัตถพนม, ไพรวัลย์ ร่มซ้าย, วรวรรณ จุฑา


การพัฒนาแบบประเมินผลกระทบทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤต - 18

พิทักษ์พล บุณยมาลิก, สุพัฒนา สุขสว่าง, ศิริลักษณ์ สว่างวงศ์สิน, เชฏฐพล ชัยชนะฉิมพลี, ขวัญจิตต์ นรากรพิจิตร์