สารบัญ
สารจากนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

ภาวะซึมเศร้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

ณิชาภัทร รุจิรดาพร, อุมาพร ตรังคสมบัติ


อาการโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญและภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้

เบญจพร ปัญญายง, รัชนีกร เอึ่ยมผ่อง


ภาวะซึมเศร้าและความบกพร่องเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดขอนแก่น : การศึกษาเชิงพรรณนา ณ สถานบริการปฐมภูมิ

Guolong Liang, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล, ปัตพงษ์ เกตุสมบูรณ์, สมเดช พินิจสุนทร, ปิยธิดา คูหิรัญยรัตน์


การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าชนิด major depressive disorder ด้วย cognitive-behavioral therapy : การพัฒนาบุคลากรและประเมินการให้บริการในผู้ป่วยชาวไทย

มานิต ศรึสุรภานนท์, ณัทธร พิทยรัตน์เสถึยร, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, อัจฉรา จรัสสิงห์


ผลของกลุ่มพัฒนาตนเองแบบมาราธอนต่อสุขภาพจิตและความเชื่ออำนาจภายในตนของนิสิตแพทย์

นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์, น้ำทิพย์ ทับทิมทอง, สุกัญญา รักษ์ขจีกุล


แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกยึด

นันทวัช สิทธิรักษ์, ศิริรัตน์ คุปติวุฒิ, ณัฏฐา สายเสวย, วรภัทร รัตอาภา, พนม เกตุมาน, วีระนุช รอบสันติสุข, ธีระ ฤชุตระกูล, ศิริวรรรณ บุญฐิติกุล, จริยา ทะรักษา, เลิศพงศ์ สมจริต, สุภัชรา นามวิเศษ, ศิริกุล เกิดสมนึก สุพัฒน์ ศรีสมอ่อน. นาตยานี เซียงหนู. สุลีพร ถนอมกลาง. พิรมล เทพมงคล. น้องนุช ภูมิสนธิ. สกุลทิพย์ มาลาศรี


ท่องเที่ยว : ลดความจำเสื่อมได้อย่างไร ?

ชินภัทร์ จิระวรพงศ์