สารบัญ
สารจากนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

จิตเวชศาสตร์ไทยในอดีต

จำลอง ดิษยวณิช


จิตเวชศาสตร์ไทยในอนาคต

พิเชฐ อุดมรัตน์


โรคจิตเภท (schizophrenia) : ระบาดวิทยา และการรักษา

ศิริจิต สุทธจิตต์, มานิต ศรีสุรภานนท์


มีอะไรใหม่ในโรคไบโพลาร์?

ธวัชชัย ลีฬหานาจ


โรควิตกกังวลในประเทศไทย : ข้อมูลเฉพาะโรคตื่นตระหนก

พิเชฐ อุดมรัตน์


ความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย (PTSD) ในเด็กและวัยรุ่นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ : การเรียนรู้จากโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยสึนามิ 5 ปี ในโรงเรียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

พนม เกตุมาน, วินัดดา ปิยะศิลป์


Psychosomatic : นิยาม แนวคิดและข้อเสนอแนะ

ชัยชนะ นิ่มนวล


นิติจิตเวช : จากงานบริการเชิงรับสู่การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยจิตเวชเชิงรุก

ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์


แบบแผนการดื่มสุราและปัญหาจากการดื่มสุราในประเทศไทย

สาวิตรี อัษณางค์กรชัย