สารบัญ
สารจากนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความสัมพันธ์ของการให้ความหมายต่อสถานการณ์กับโรคความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย (PTSD) เรื้อรังในกลุ่มเด็กผู้ประสบภัยสึนามิ ในเขต อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

เวทินี สตะเวทิน, ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร, พนม เกตุมาน, วินัดดา ปิยะศิลป์, นันทวัช สิทธิรักษ์, ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์, ลักขณา ทาศรี, พีระยุทธ ไชยคุณ, บุบผาทิพย์ คำแสน, ณัฐกาล ตระกูลกระจ่าง, สกาวเดือน เครือแสง, สุพาณี นาวารี


ความชุกของโรคซึมเศร้าในสตรีมีครรภ์ที่เข้ารับการฝากครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลศิริราช

นันทวัช สิทธิรักษ์, รจนพรรณ นันทิทรรภ, กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ, วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก


รูปแบบการนอน และปัญหาการง่วงนอนมากในช่วงกลางวันของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รุจิรา สัจจะนิรันดร, พิเชฐ อุดมรัตน์


คุณลักษณะบุคลิกภาพนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2552

สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, พนม เกตุมาน, จริยา จันตระ, วิลาสินี ชัยสิทธิ์, กีรติ บรรณกุลโรจน์, สร้อยสุดา อิ่มอรุณรักษ์, ธนยศ สุมาลย์โรจน์, ณัชพล อ่วมประดิษฐ์, พณิดา โยมะบุตร


ความเกี่ยวข้องระหว่างฤดูกาลกับการกำเริบของโรคอารมณ์แปรปรวน

อัจฉรา รวมเจริญเกียรติ, สุรพล วีระศิริ, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล


งานบำบัดผู้ติดบุหรี่ในโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทยภาวะ

ทานตะวัน สุรเดชาสกุล, ธีรศักดิ์ สาตรา, รณชัย คงสกนธ์


การพัฒนาและทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือจัดระดับความรุนแรงของผู้มีปัญหาการใช้สารระเหยชื่อ Khon Kaen University-Volatile Use Disorder Identification Test (KKU-VOUDIT)

สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล, มานพ คณะโต, อิสระ เจียวิริยะบุญญา, โสภิดา ดาวสดใส, ศิราณี คำเพราะ


การศึกษาคุณสมบัติในการวัดของแบบทดสอบ Beta III ในเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี

สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา, สุวิทย์ เจริญศักดิ์


การพัฒนาและศึกษาความเที่ยงตรงของเครื่องมือประเมินความเครียดที่เกิดขี้นจากความขัดแย้งในความคิดเห็นทางการเมือง

เกียรติภูมิ วงศ์รจิต, พิทักษ์พล บุณยมาลิก


การศึกษาอำนาจจำแนกของเครื่องมือ computerixed continuous performance test โดยการเปรียบเทียมค่าสมาธิต่อเนื่องระหว่างเด็กปกติและเด็กสมาธิสั้น

ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, ชนิสา เวชวิรุฬห์, ปราณี ต๊ะวิโล


เพศภาวะกับสุขภาพจิต

สมพร รุ่งเรืองกลกิจ