สารบัญ
สารจากนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

สถานภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจิตระยะเริ่มแรกในประเทศเกาหลีใต้

Young-Chul Chung, Hee-Yeon Jung, Suk-Kyoon An, Myung-Soo Lee, Young Moon Lee


การศึกษาพฤติกรรมทางพุทธศาสนาและความคิดเห็นทางจริยธรรมด้านกัลยณมิตรของเด็กวัยรุ่นกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกรุงเทพมหานคร

ฐิตวี แก้วพรสวรรค์, วชิราภรณ์ อรุโณทอง


ผลของกิจกรรมกลุ่มแนวพุทธต่อการพัฒนาความคิดเห็นทางจริยธรรมด้านความมีวินัยของวัยรุ่น

ฐิตวี แก้วพรสวรรค์, พัชนีวรรณ อินต๊ะ


ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในโครงการสุขภาพจิตโรงเรียน สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อนัญญา สินรัชตานันท์, ฐิตวี แก้วพรสวรรค์


ผลของการใช้โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเพื่อคลายเครียดต่อการลดความเครียด และเพิ่มความจำ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

กิรณา แต้อารักษ์, ศรีสมพร ปรีเปรม


การปรับปรุงเครื่องมือคัดกรองภาวะซึมเศร้า KKU-DI เพื่อให้มีความไวต่อเพศภาวะ

สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ


ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในคลินิกระงับปวด โรงพยาบาลศิริราช

นันทวัช สิทธิรักษ์, เอ็มนัสรี มินทราศักดิ์, ศุภโชค สิงหกันต์, กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์, วรภัทร รัตอาภา, ณัฏฐา สายเสวย, พรจิรา ปริวัชรากุล, นราทิพย์ สงวนพานิช, พงศ์ภารดี เจาฑะเกษตริน


ภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รัศมี บัณณสิทธิ์รัตน์, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย