สารบัญ
สารจากนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

ผลการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กวัยเรียน โดยใช้เครื่องมือสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กวัยเรียน

พรรพิมล วิปุลากร, วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, รัชดาวรรณ์ แดงสุข, อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายสำเร็จด้วยการสืบค้นหลังเสียชีวิตในอำเภอห้างฉัตร ปี 2551 และการประยุกต์ไปสู่การป้องกันในชุมชน

โอฬาร ยิ่งเสรี, ศศิธร ยิ่งเสรี,


ความแม่นยำของแบบคัดกรอง CAGE ฉบับภาษาไทยสำหรับผู้มีภาวะผิดปกติจากการดื่มสุราในผู้ป่วยในรับปรึกษาภาควิชาจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช

ศิริรัตน์ คุปติวุฒิ, วัลลภ อัจสริยะสิงห์, ณัฏฐา สายเสวย, วรภัทร รัตอาภา


ความวิตกกังวลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช

สุรเดช ประยูรศักดิ์, สุดสบาย จุลกทัพพะ, กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์


ความชุก และสาเหตุของความเครียดในนักเรียนแพทย์ทหารและนักเรียนแพทย์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ลาวัลย์ สุฤทธิกามล, อำนาจ รัตนวิลัย, นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล


ความแตกต่างทางเพศภาวะ ปัจจัยประชากรทางสังคมที่เสี่ยงต่อโรคซีมเศร้า

สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, วรรณชนก จันทชุม, ศิริพร จิรวัฒน์กุล, อัจฉรา จรัสสิงห์


Paroxetine CR : บทความทบทวนสำหรับจิตแพทย์

ปราโมทย์ สุคนิชย์


วรรณชนก จันทชุม, ศิริพร จิรวัฒน์กุล, อัจฉรา จรัสสิงห์