สารบัญ
สารจากนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

ลักษณะวิชาชีพและความเครียดทางจิตใจของแพทย์ไทย

ปิ่นมาดา ลีฬหานาจ


การรับรู้ทางตาที่สัมพันธ์กับการลงมือปฏิบัติของเด็กอนุบาลไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

วิชชุลดา สุวรรณผู, สุวิทย์ เจริญศักดิ์, เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์


การศึกษาแบบทดสอบ เบนเดอร์ วิชวล มอเตอร์ เกศตัลท์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม

จิตรจิรา ฤทธิกุลสิทธิชัย, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, ยงชัย นิละนนท์


ปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ต่อสุขภาพของนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จารุวรรณ วิโรจน์, จรัมพร ยุคะลัง


ผลของการฝึกโยคะต่อความสุขและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้า

อัมพร กุลเวชกิจ, ถาวร ภาวงศ์, พิชญาภัค เสียงตรง, แสงจันทร์ ภูหลงเพีย, เมรีย์ ราชสีห์


อัตราการขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญและบุคคลใกล้ชิดเรื่องปัญหาการดื่ม ในผู้ติดแอลกอฮอล์

ทศพร เอกปรีชากุล, วรัญญา จิตรผ่อน, วิโรจน์ วีรชัย, รัศมน กัลยาศิริ


ขนาด ของยา Succinylcholine ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม Motor Seizure ในผู้ป่วยที่รับการักษาด้วย การทำให้ชักด้วยการผ่านกระแสไฟฟ้าในโรงพยาบาลศรีนครินทร์:การศึกษาแบบ Randomized Controlled Trial

วราภรณ์ เชื้ออินทร์, รวิวรรณ อ่องอ่อน, สุชาติ พหลภาคย์, กาญจนา อุปปัญ, พิกุล มะลาไสย์