สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

การเปลี่ยนแปลงของสุขภาพจิตของเด็ก ศักยภาพการดูแลเด็กด้านสุขภาพจิตของผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมทางสังคมและครอบครัวของเด็กในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ญาณิศา ชัยนิธิกรรณ, จิรดา ประสาทพรศิริโชค, ปริชวัน จันทร์ศิริ


ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถด้านการเคลื่อนไหวกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กสมองพิการ

ฐิติรัตน์ จงอัจฉริย, ทิพาพร ทองมาก


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบด้านอารมณ์และพฤติกรรมในวัยรุ่นจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19

วรดา ปีติยา, พลิศรา ธรรมโชติ


การศึกษาความเป็นไปได้และผลของโปรแกรมการฝึกทักษะการปรับความคิดและพฤติกรรม โดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สําหรับวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อภาวะวิตกกังวล

วริษา จตุรวัฒนา, ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์


การพัฒนาและการวิเคราะห์ข้อคําถามของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับผู้เรียนไทยเพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียน

จรรยพร เจียมเจริญกุล, สาวิกา ไชยบุญญารักษ์, ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ, กุลวดี ทองไพบูลย์, อารยา ผลธัญญา, วรรณสิริ ปัญโญ, สิรี อุดมผล, ศิวพร ตุ้ยเต็มวงค์


ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติต่อโรคออทิสติกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พชร จันทร์แย้ม, สุวรรณี พุทธิศรี


การนําเสนอข่าวการฆ่าตัวตายของหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย : การปฏิบัติตามแนวทางการนําเสนอข่าวการฆ่าตัวตายขององค์การอนามัยโลก

มาโนช หล่อตระกูล, พัทธ์ธีรา สุวรรณกาญจน์


การศึกษาลักษณะอาการและความรุนแรงของโรคยํ้าคิดยํ้าทํา ในผู้ป่วยนอก แผนกจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดีในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

ภัณฑิลา เลี้ยงผ่องพันธุ์, รัตนา สายพานิชย์


ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้เรื่องโรคออทิซึมสเปกตรัมกับทัศนคติเชิงบวกต่อผู้ป่วยออทิซึมเสปกตรัมในประชาชนไทยทั่วไป

อรรัตน์ เชาว์กุลจรัสศิริ


หน้าปก