สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

การศึกษานำร่องผลของกลุ่มบำบัดแบบเจริญสติต่อกระบวนการคิดขั้นสูงในนักเรียนชั้นประถมศึกษา

พชรพล  กิจภิญโญชัย, สุพร  อภินันทเวช, วัลลภ  อัจสริยะสิงห์


ความชุกและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดอุบลราชธานี

สุพัตรา  สุขาวห, เกษราภรณ์  เคนบุปผา, กมลทิพย์  สงวนรัมย์, กุณฑ์ชลี  เพียรทอง, สุภาภรณ์  ทองเบ็ญจมาศ, พลับพลึง  หาสุข


การตรวจสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของมาตรวัดความยืดหยุ่นทางจิตใจในวัยรุ่น

ธัญพิชชา  แสนนรินทร์, ไชยันต์  สกุลศรีประเสริฐ, กุลวดี  ทองไพบูลย์


ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูในวัยรุ่นสมาธิสั้น

ปาณิศา  พันธุ์อุบล, ฑิฆัมพร  หอสิริ, สุพร  อภินันทเวช


การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มสำหรับวัยรุ่นที่มีอาการซึมเศร้าในโรงเรียนมัธยมศึกษา

นันทิยา  จีระทรัพย์, สุพัตรา  สุขาวห, กมลทิพย์  สงวนรัมย์, เกษราภรณ์  เคนบุปผา, หทัยรัตน์  ดิษฐอั๊ง


กรณีศึกษาการใช้ยาเคตามีนแบบฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำเพื่อรักษาภาวะซึมเศร้าที่ดื้อต่อการรักษา

มัญชุกร  ลีละตานนท์, ธีรยุทธ  รุ่งนิรันดร, พรพรรณ  เฉลิมกิจพานิชย์, พร  ทิสยากร


ทัศนคติต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในประชากรไทย

ณัฐพงษ์  ตั้งจิตบุญสง่า, ชวนันท์  ชาญศิลป์


อุบัติการณ์การเกิดภาวะสมองเสื่อมของผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้าในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่แผนกตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี

ชัชชญา  เพียรจงกล, ภาพันธ์  ไทยพิสุทธิกุล


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)
สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย


หน้าปก