สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ประสิทธิภาพของจิตสังคมบำบัดในการป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัด

จามรี  ณ บางช้าง, วริญญา  อรรถยุกติ


ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะบกพร่องในการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ศิรัชชรินทร์  ชัยงาม, อัศวิน  นาคพงศ์พันธุ์


ภาวะซึมเศร้าและความรู้สึกเป็นภาระในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 วิลาสินี  พิศณุ, ธรรมนาถ  เจริญบุญ


ภาวะสุขภาพจิต สภาพและการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวในนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ภาคใต้ของประเทศไทย

รัตนาภรณ์  ชูทอง, ภควัต  วิวัฒนวรเศรษฐ์, ณภัควรรต  บัวทอง, ยุพา  หนูทอง, ชาตินันท์  อยู่สุข, ณัฐกุล  รุ่งเรือง, นพดล  หมัดอาหวา, พีระสิทธิ์  แซ่ลิ้ม, แพรนภา  ชัยทวีทรัพย์, ภัทรเนตร  ชี้เจริญ, เรณุกา  จันทร์สุวรรณ, องค์อร  สรายุทธพิทักษ์


ปัจจัยทำนายความตั้งใจแสวงหาความช่วยเหลือด้านปัญหาสุขภาพจิตในนักศึกษาแพทย์

สมจิตร์  หร่องบุตรศรี, ชนกฤทัย  ชื่นอารมณ์, สุรพล  วีระศิริ


การทำงานที่ผิดปกติของต่อมไทรอยด์ในผู้ป่วยโรคทางอารมณ์: ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ภาพันธ์  วัฒนวิกย์กิจ, ปานใจ  สันดุษฎี, พงศธร  พหลภาคย์, ศิรินภา  อภิสิทธิ์ภิญโญ, กุศลาภรณ์  ชัยอุดมสม


ลักษณะปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์และจิตใจในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง

ศิรินภา  อภิสิทธิ์ภิญโญ, พูนศรี  รังษีขจี, พงศธร  พหลภาคย์, ภัทรี  พหลภาคย์, วรินทร  พุทธรักษ์


ดัชนีคำสำคัญ
ดัชนีชื่อผู้นิพนธ์
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)


หน้าปก