สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

การใช้แบบคัดกรองกลุ่มอาการออทิสซึมฉบับย่อในเด็กพูดช้า

ติรยา  เลิศหัตถศิลป์, อิสราภา  ชื่นสุวรรณ


ผลของเกมกระดานสำหรับครอบครัวต่อการเพิ่มสมาธิและลดพฤติกรรม ขาดสมาธิไม่อยู่นิ่งและหุนหัน ในเด็กโรคสมาธิสั้น

กมลพจน์  เริ่มคิดการณ์, วสุนันท์  ชุ่มเชื้อ


การถอดบทเรียนการพัฒนาสื่อประสมเพื่อการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย

ขวัญพนมพร  ธรรมไทย, ชาลินี  สุวรรณยศ, รจเรข  อินทโชติ  ซากาโมโต, ณรงค์  มณีทอน, อัศวิน  นาคพงศ์พันธุ์, ยุพาพรรณ  ศิริอ้าย, อรุณี  ปาลี, จิตรา  โภคาพานิช, ประเสริฐ  ไทยสังคม, ศิริธร  เรียบสันเทียะ, ชยุตพงศ์  ชัยแก้ว, อินทุวัทน์  ทาปัญญา, ภาวินี  สิงคราช, รสสุคนธ์  คำโพธิ์


ประสิทธิผลของโปรแกรมการบำบัดแบบสร้างเสริมแรงจูงใจในผู้มีปัญหาพนันในประเทศไทย

วิมลรัตน์  วันเพ็ญ, ธนกฤษ  ลิขิตธรากุล, ภาสกร  คุ้มศิริ, ณัฐปพน  รัตนตรัย, ธัญญาภรณ์  คำแก้ว, ปวีณสุดา  สานิสี, มาเรียม  สาหมุด, ชลันดา  หนูหล่ำ, สิริจันทร์  เดชปัญญาวัฒน์


อัตราการถูกจ้างงานในผู้ป่วยจิตเภท และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ธนพร  หงษ์คณานุเคราะห์, ธรรมนาถ  เจริญบุญ


ความสัมพันธ์ระหว่างชุดความคิดกับความเชื่อเชิงชดเชยในการควบคุมน้ำหนัก

สิทธิชัย  ทองวร


ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ

เฉิดพิธุ  วินัศปัทมา, กอบหทัย  สิทธิรณฤทธิ์, สุวิทย์  เจริญศักดิ์


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)


หน้าปก