สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับการรักษาในผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำ

อัญชิดา  ขำแก้ว, รัตนา  สายพานิชย์, ภัทรพร  วิสาจันทร์, สุดาวรรณ  จุลเกตุ


ลักษณะของผู้ป่วยที่กินยาพาราเซตามอลเกินขนาดและปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อภาวะเป็นพิษต่อตับรุนแรง

ฮาริส  มะซัน, มาโนช  หล่อตระกูล, สุดาวรรณ  จุลเกตุ


การศึกษาเปรียบเทียบผลการแปลแบบทดสอบ Rorschach ระหว่างระบบ Klopfer และระบบ Rorschach Performance Assessment System (R-PAS)

กุลวดี  ทองไพบูลย์, บุรชัย  อัศวทวีบุญ


ปัญหาการนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยเด็กออทิสติก

พรรษพร  หล่อธีรพงศ์, สุวรรณี  พุทธิศรี, วรามิศร์  โอสถานนท์


ผล 1 ปีของการเข้าร่วมโปรแกรมอบรมผู้ปกครองเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น ดื้อต่อต้าน

ภาวิตา  จงสุขศิริ, สุพร  อภินันทเวช, สิรินัดดา  ปัญญาภาส


ผลของการเรียนเชิงปฏิบัติการหัวข้อการจัดการอารมณ์และความเครียดต่อระดับความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รุ่งรัตน์  จิตวโรภาส, พิชญานุช  รสเครือ, อารี  เทเลอร์, วินิทรา  นวลละออง


การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการคิดขั้นสูงระหว่างเด็กสมาธิสั้นและเด็กปกติ

สุดาวรรณ  จุลเกตุ, มานิกา  วิเศษสาธร, นนทิมา  พัชโรรส


การแปลแบบข้ามวัฒนธรรมและการศึกษาคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบประเมิน Aberrant Behavior Checklist-Community (ABC-C) ฉบับภาษาไทย

อัศวิน  นาคพงศ์พันธุ์, ชวนันท์  ชาญศิลป์


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)


หน้าปก