สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

การศึกษานำร่องเรื่องประสิทธิผลของกิจกรรมกลุ่มผู้ปกครองเพื่อลดอัตราการรับประทานยาไม่สม่ำเสมอในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น

จินิส  สีห์รา, วัลลภ  อัจสริยะสิงห์, ชุติมา  แจ้งจิตร, ชาญวิทย์  พรนภดล


ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก โรงพยาบาลรามาธิบดี

กนกพร  สาคร, นิดา  ลิ้มสุวรรณ, สัญชัย  กุลาดี, ชัยยศ  คงคติธรรม


โรคสมาธิสั้นในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นโรคลมชักในโรงพยาบาลรามาธิบดีและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ภัทรพร  ปานดี, คมสันต์  เกียรติรุ่งฤทธิ์, สัญชัย  กุลาดี, ชัยยศ  คงคติธรรม, ภัทรพร  วิสาจันทร์, สุดาวรรณ  จุลเกตุ


การศึกษาความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถาม Cyber-Aggression Perpetration and Victimization Scale ฉบับภาษาไทย

กฤติศักดิ์  อนุโรจน์, ณัทธร  พิทยรัตน์เสถียร


ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเหนื่อยล้าในการทำงานของแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลราชวิถี

จามรี  ณ บางช้าง


ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วรุณา  กลกิจโกวินท์, จตุพร  โพธิ์ปริสุทธิ์, ณัฐภัทร  นิยมรัตนกิจ, ธวัลรัตน์  โวหาร, ภคนันท์  ล้อศิรินันท์, วรรณกานษ์  ศรีสนธิรักษ์


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี

สานิตย์  ศรีเพชร, รุ่งทิพย์  ประเสริฐชัย, กมลชนก  แสนทวีสุข, เกวลิน  พิมพ์พิศคนึง, ภาพันธ์  ไทยพิสุทธิกุล


ฟื้นฟูวิชาการ

โรคสมองส่วนหน้าเสื่อมที่มาด้วยอาการทางพฤติกรรมและการพัฒนาการวินิจฉัยปัญหาพฤติกรรมในผู้สูงอายุ

ประวีณ์นุช  เพ็ญภาสกานต์, พัทธมน  เจริญรัตน์, นันทิกา  อนันต์ถาวรวงศ์, ภาพันธ์  ไทยพิสุทธิกุล


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)


หน้าปก