สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความชุกของความเหนื่อยล้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ศิวัช  ธำรงวิศว, จารุรินทร์  ปิตานุพงศ์


ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าของแบบประเมินอาการซึมเศร้า 9 คำถาม ฉบับปรับปรุงภาษากลาง

ธรณินทร์  กองสุข, สุวรรณา  อรุณพงค์ไพศาล, ศุภชัย  จันทร์ทอง, เบญจมาศ  พฤกษ์กานนท์, สุพัตรา  สุขาวห, จินตนา  ลี้จงเพิ่มพูน


รูปแบบการสั่งใช้ยาต้านโรคจิตรูปแบบฉีดออกฤทธิ์นานในการรักษาผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลสวนปรุง

เรวดี เจนร่วมจิต, วรวีร์ เตธัญญวรากูล, หทัยภัทร กองคำบุตร, น้ำฝน ปิยะตระกูล


ผลลัพธ์ทางการรักษาด้วยยา Topiramate อย่างน้อย 6 เดือน ในผู้ป่วยติดสุราที่มาติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ปุณพร กมลมุนีโชติ, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล, ศิรินภา อภิสิทธิ์ภิญโญ


การทดสอบความตรงและความเชื่อถือได้ของแบบประเมินส่วนประกอบของอารมณ์ชื่อ MOSAIC ฉบับภาษาไทย

รณชัย คงสกนธ์, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล, กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์, อภิชาติ จริยาวิลาศ


ผลลัพธ์ทางคลินิกของการใช้แนวทางการดูแลผู้ที่มีปัญหาพฤติกรรมการดื่มสุราในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม

ณัฏฐ์วรัตถ์ เอนกวิทย์


ฟื้นฟูวิชาการ

ภาวะซึมเศร้าหลังโรคหลอดเลือดสมอง

ดารุจ  อนิวรรตนพงศ์


ดัชนีคำสำคัญ

ดัชนีชื่อผู้นิพนธ์

สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)


หน้าปก