สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความตรงของแบบคัดกรองโรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่นไทยในการคัดแยกผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นที่มีโรคร่วม: การศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง

ศิรินดา  จันทร์เพ็ญ, ชาญวิทย์  พรนภดล, วัลลภ  อัจสริยะสิงห์, ฑิฆัมพร  หอสิริ


อาการทางคลินิกและความร่วมมือในการรับประทานยาของเด็กสมาธิสั้น และความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของผู้ปกครองหลังได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิงซาเทียร์โมเดล

สุนทรี  ศรีโกไสย, ภัทราวดี  ดอนนอก, ศิริวรรณ  ทวีวัฒนปรีชา, รัตนา  สายพานิชย์


ประสิทธิผลของการบำบัดร่วมระหว่างรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และเครื่องมือไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้นของหัวใจสำหรับผู้ติดสุรา

พิจิตรา  ธีระวิสุทธิ์กุล, พิชัย  แสงชาญชัย, วสุนันท์  ชุ่มเชื้อ


ทัศนคติต่อผู้ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559

ธีรภัทร์ ธีธารัตน์กุล, จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์


ความชุกของโรคทางจิตเวช ความแตกต่างระหว่างเพศ และการเปรียบเทียบโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลกับภาวะการปรับตัวผิดปกติ ในนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มารับบริการคลินิกสุขภาพจิต

จริยา  จิรานุกูล, น้ำทิพย์  คตภูธร, ธาณัฐดา  สิริโสนแก้ว


ภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสีย กรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ภควัต  วิวัฒนวรเศรษฐ์, จารุรินทร์  ปิตานุพงศ์


ฟื้นฟูวิชาการ

ทฤษฎีของพฤติกรรมเสพติด และ ข้อถกเถียงที่มีในปัจจุบัน

วนิดา  รัตนสุมาวงศ์, รัศมน  กัลยาณศิริ, พิชัย  แสงชาญชัย


สารบัญวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)


หน้าปก