สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ปกครองกับปัญหาพฤติกรรมนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น

อัญมณี  โกสัลล์ประไพ, คมสันต์  เกียรติรุ่งฤทธิ์, พัชรินทร์  เสรี


การศึกษานำร่องเรื่องประสิทธิภาพของโปรแกรมกลุ่มฝึกทักษะครูในการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง

ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์, ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม, ปาณิสรา เรือง, ชนัฐดา ภูวิชัย


ประสิทธิผลการบำบัด Co-occurring disorder (COD) Intervention ในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน

กิตต์กวี โพธิ์โน, วรท ลำใย, ปราณี ฉันทพจน์, สุพัตรา สุขาวห


การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดการเสพติดสมาร์ตโฟนสำหรับผู้ใหญ่ฉบับภาษาไทย

พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์, นวลลออ ธวินชัย


วิถีการดำเนินโรคของโรคติดสุราหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 ปี

สุนทรี ศรีโกไสย, ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์, หทัยชนนี บุญเจริญ, ดวงเดือน ไชยน้อย, อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์, นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์, ลษิตา ศรีธรรมชาติ, ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล


อาการย้ำคิดย้ำทำในผู้ป่วยโรคลมชักในโรงพยาบาลรามาธิบดี

นูรอน  ยะผา, รัตนา  สายพานิชย์, สัญชัย  กุลาดี, อภิสิทธิ์  บุญเกิด, ภัทรพร  วิสาจันทร์, สุดาวรรณ  จุลเกตุ


ความเที่ยงตรงของแบบคัดกรอง Mood and Feelings Questionnaire (MFQ) ฉบับภาษาไทย

ติรยา เลิศหัตถศิลป์, ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล, พนิดา บุตรดีวงษ์


การทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบประเมินกลยุทธ์ในการรับมือกับความเครียดแบบสั้นฉบับภาษาไทย

ธนานันต์ นุ่มแสง, ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์


คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุที่หมู่บ้านประชานิเวศน์

โชติมันต์ ชินวรารักษ์, สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย, นัฏศรา ดำรงค์พิวัฒน์


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

หน้าปก