สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

การพัฒนาคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

สมัย ศิริทองถาวร


ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลกับปัญหาพฤติกรรมของเด็กในสถานสงเคราะห์

เพ็ญประภา เหมมณี, วินิทรา แก้วพิลา


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดนราธิวาส

จรีภรณ์ จินท์ปัญญกุล, สุวรรณี พุทธิศรี


สาเหตุของการขาดการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นวัยเด็กและวัยรุ่น

อธิชาดา อธิพงษ์อาภรณ์, นิดา ลิ้มสุวรรณ


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายสำเร็จ ในเขตเมืองจังหวัดลำปาง ด้วยการสืบค้นหลังเสียชีวิต ตุลาคม 2553-กันยายน 2556

ศศิธร กมลธรรม, รุ่งระวี แก้วดี


ความชุกของภาวะความสามารถของสมองบกพร่องเล็กน้อยในบุคลากรโรงพยาบาลช่วงวัยก่อนเกษียณ

วลี รัตนวัตร์, ดาวชมพู นาคะวิโร, ภัทรพร วิสาจันทร์


ผลตอบรับจากครอบครัวเกี่ยวกับคุณสมบัติของทีมสะท้อนกลับในครอบครัวบำบัดโรงพยาบาลรามาธิบดี

สุชาวดี พงศ์ธนวิสุทธิ์, นิดา ลิ้มสุวรรณ


การประเมินการคัดกรองภาวะเพ้อหลังผ่าตัดด้วยเครื่องมือ 4 ‘A’ Test ฉบับภาษาไทยในผู้ป่วยสูงอายุที่เปลี่ยนข้อสะโพกหรือข้อเข่า

นที วีรวรรณ, ธนาวดี ประชาสันติ์


ความชุกของโรคจิตเวชในผู้ป่วยสูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแล และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

สุวิทย์ เจริญศักดิ์, กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์, ธีรศักดิ์ สาตรา, วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

หน้าปก