หน้าปก

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

การพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล

วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, ประเสริฐ จุฑา, ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี, อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล


ความชุกของภาวะติดสารนิโคติน ในผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร

ธีรศักดิ์ สาตรา, กมลเนตร วรรณเสวก, วัลลภ อัจสริยะสิงห์, จิรัฏฐ์ธาร ลุยศิริโรจนกุล


คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ภควัต วิวัฒนวรเศรษฐ์, จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์


ประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยวิธีการบำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุรา

กนกลักษณ์ ศิริรุ่งวัฒนากุล, พิชัย แสงชาญชัย, ธวัชชัย ลีฬหานาจ


ความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านในสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้

ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต, วิลาวรรณ คริสต์รักษา, ดำรงค์ แวอาลี, สุนันทา เศรษฐวัชราวนิช


การกระตุ้นความสามารถสมองด้านทักษะการจัดการ ความใส่ใจ ความจำและมิติสัมพัทธ์ในผู้ที่มีสมรรถภาพสมองบกพร่องระยะต้น

ดาวชมพู นาคะวิโร, สิรินทร ฉันศิริกาญจน, พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ, อรพรรณ แอบไธสง, ภัทรา สุดสาคร, จารุณี วิทยาจักษุ์, ภัทรพร วิสาจันทร


การพัฒนาแบบทดสอบ MMPI-2-RF ฉบับภาษาไทย: การแปลและการทดสอบแบบวัดซ้ำกับผู้ที่ชำนาญสองภาษา

วรวัชร์ ตั้งจิตรเจริญ, บุรชัย อัศวทวีบุญ, ชลาลัย แต้ศิลปะสาธิต, ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล, พนิดา ซิมาภรณ์, สาวิตรี แฮมมอนด์, ยุพิน โภคฐิติยุกต์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์


ทบทวนวรรณกรรม

ปัจจัยเสี่ยงและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น : การทบทวนวรรณกรรมเชิงลึก

สุพัตรา สุขาวห, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล


ดัชนีคำสำคัญ - ดัชนีชื่อผู้นิพนธ์

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO