หน้าปก

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความน่าเชื่อถือและความแม่นตรงของแบบประเมินอาการวิตกกังวลในเด็กและวัยรุ่น Pediatric Anxiety Rating Scale (PARS) ฉบับภาษาไทย

ชาญวิทย์ พรนภดล


การเสริมสร้างศักยภาพบิดามารดาในการเลี้ยงดูลูกเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพในวัยรุ่น

เสาวคนธ์ วีระศิริ, สุรพล วีระศิริ, พิมภา สุตรา, จริญญา โคตรชนะ


ความคิดยุติการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางและปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำรวจจากแพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจำบ้านของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, จตุรพร แสงกูล


ความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามแรงจูงใจในการดื่มสุราฉบับปรับปรุงในนักศึกษามหาวิทยาลัย

ไชยันต์  สกุลศรีประเสริฐ, อารยา  ผลธัญญา, ทัศนีย์  หอมกลิ่น, กุลวดี  ทองไพบูลย์, พิมพ์มาศ  ตาปัญญา, รติพันธ์  ถาวรวุฒิชาติ


การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยโรคจิตเภท

โกศล วราอัศวปติ, กิตต์กวี โพธิ์โน, วรท ลำใย, เอกอุมา อิ้มคำ


ผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

นิตยา  จรัสแสง, สุวรรณา  อรุณพงค์ไพศาล, สมพร  รุ่งเรืองกลกิจ, วิจิตรา  พิมพะนิตย์, สมจิตร์  มณีกานนท์, ดวงแก้ว  รอดอ่อง


ความสุข ความทุกข์ และสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย

ขวัญสุดา บุญทศ, ขนิษฐา นันทบุตร


ฟื้นฟูวิชาการ

ทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียน

หัทยา ดำรงค์ผล


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO