สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ระดับเชาวน์ปัญญาของผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นกลุ่มโรคออทิสติก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

ภาพันธ์ วัฒนวิกย์กิจ, นิรมล พัจนสุนทร, สมจิตร์ หร่องบุตรศรี, จินตนา สิงขรอาจ, พีรดา อุ่นไพร


การเข้ารับการรักษาทางจิตเวชในนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีปัญหาการอ่านสะกดคำ

ลีลาวดี พินิจไพฑูรย์, มนัท สูงประสิทธิ์


ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะติดเฟสบุ๊คกับทัศนคติและพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี

ศิราดา จิตติวรรณ, ปราโมทย์ สุคนิชย์


อาการของโรคย้ำคิดย้ำทำในคนปกติ

รุ่งทิพย์ ประเสริฐชัย, รัตนา สายพานิชย์, ธนิตา หิรัญเทพ, สุดาวรรณ จุลเกต


ลักษณะทางคลินิกของโรคสมาธิสั้นในวัยผู้ใหญ่

นิดา ลิ้มสุวรรณ, ภัทรพร วิสาจันทร์


ประสิทธิผลของสื่อจำลองเสียงหูแว่วต่อทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช

สุชีรา อมรมหพรรณ, จริยา จิรานุกูล, เอื้อมพร สุ่มมาตย์


การใช้หลัก 5 A’s ในการรักษาผู้ป่วยติดบุหรี่โดยแพทย์ประจำบ้านในโรงพยาบาลศิริราช

ปเนต ผู้กฤตยาคามี, สนทรรศ บุษราทิจ, ฑิฆัมพร หอสิริ, กมลพร วรรณฤทธิ์


ความชุกของโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยพาร์กินสันที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ศิรินภา อภิสิทธิ์ภิญโญ, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล, สมศักดิ์ เทียมเก่า, พงศธร พหลภาคย์


การพัฒนาเครื่องมือแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุไทย

ธิติพันธ์ ธานีรัตน์, อุบุญรัตน์ ธุรีราช, บุญลือ เพ็ชรรักษ์, ปิยนุช กิมเสาว์, ขวัญชนก หงษ์ชูเกียรติ, บุญธรรม ดีดวง


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)

ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO