สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง
กิตติกรรมประกาศ
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

การพัฒนาแบบวัดภูมิคุ้มกันการติดเกม

ชาญวิทย์ พรนภดล, ศิริสุดา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, ตวงพร สุรพงษ์พิวัฒนะ


การคัดกรองโรคย้ำคิดย้ำทำในนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

อินทณัฐ ผู้สันติ, พิชญา กุศลารักษ์


ความชุกและปัจจัยเกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ถึงภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุรา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รินทราย อรุณรัตนพงศ์, ชวนันท์ ชาญศิลป์


ภาวะซึมเศร้าและอิทธิพลของครอบครัวต่อการเลือกอาชีพของบุคคลที่สอบคัดเลือกเข้า มหาวิทยาลัยในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร, ชลาลัย แต้ศิลปสาธิต, ณภัควรรต บัวทองชนิดการนอนไม่หลับและผลของการนอนไม่หลับต่อการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ศิริณา ศรัทธาพิสิฐ, ทินกร วงศ์ปการันย์, ดาวชมพู นาคะวิโร, ธนิตา หิรัญเทพ, ณหทัย วงศ์ปการันย์, พุฒิพงษ์ พุกกะมาน, มณี ภิญโญพรพาณิชย์, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย, นัฏพร อภิสิริเดช, ณัฏฐา สายเสวย, กมลพร วรรณฤทธิ์, ธวัลรัตน์ ศรีจันทร์, รักษ์ รักษ์ตระกูล, อเนกวิช เต็มบุณเกียรติ, น้ำทิพย์ ทับทิมทอง, สุกัญญา รักษ์ขจีกุล, บุญสนอง วงค์ตาน้อย, สิทธินันท์ ตันจักรวรานนท์, อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์, รวิวรรณ นิวาตพันธุ์, ดลฤดี เพชรสุวรรณ


ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของมาตรวัดรูปแบบการกิน (T-ESS) ในนักเรียนหญิงไทยระดับชั้นมัธยมปลาย

สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ, อรพินทร์ ชูชม, นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล


การทบทวนอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษาโรคจิตรุ่นที่สองในผู้ป่วยนอกโรคจิตเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สุธาร จันทะวงศ์, ภัทรี พหลภาคย์, สุชาติ พหลภาคย์, สมัย จันทร์นามอม


งานศึกษานำร่องประสิทธิภาพของการใช้ยาเคตามีนร่วมกับการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า ในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า

ธันยา วิชัยโกศล, พิชัย อิฏฐสกุล, วรินี เล็กประเสริฐคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)