สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง
กิตติกรรมประกาศ

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

ระดับเชาวน์ปัญญาในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีความบกพร่องในการอ่าน

มนัท สูงประสิทธิ์, เพียงใจ ทองพวง


คุณสมบัติของแบบคัดกรองโรคสมาธิสั้นชื่อ Swanson, Nolan, and Pelham IV Scale (SNAP-IV) และ Strengths and Difficulties Questionnaire ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น (SDQ-ADHD) ฉบับภาษาไทย

ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร, ธันวรุจน์ บูรณะสุขสกุล, ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์, ทรงภูมิ เบญญากร


ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับการส่งปรึกษาสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นจากแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราชระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554

นภัทร สิทธาโนมัย, ฑิฆัมพร หอสิริ, ชาตรี วิฑูรชาติ, จิตติศักดิ์ ทิมแจ้ง


การเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และตัวตนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 หลังผ่านการเรียนจิตเวชศาสตร์

จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, อานนท์ วิทยานนท์ความรู้ ทัศนคติ ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเวชด้านจิตสังคมในนักศึกษาแพทย์กับกิจกรรมเยี่ยมเครือข่ายในชุมชน

ดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์, สุภาวดี ดิสโร, อานนท์ วิทยานนท์


ภาวะเหนื่อยล้าในการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศรัณย์ ศรีคำ, วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี, เดชา ลลิตอนันต์พงษ์


ต้นทุนชีวิตในนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ: กรณีศึกษานักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2556

นราทิพย์ ศรีจันทร์อินทร์, พนม เกตุมาน, สุริยเดว ทรีปาตีคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)