สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง
กิตติกรรมประกาศ

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

การพัฒนาแบบทดสอบการติดเกม

ชาญวิทย์ พรนภดล, บัณฑิต ศรไพศาล,กุสุมาวดี คำเกลี้ยง,เสาวนีย์ พัฒนอมร


รูปแบบการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติดอื่น ๆ ในบุคลากรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล, แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์, คาเมอรอน เฮิรสท์


ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ถึง 6 ของคณะแพทย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย

กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ, ณสมพล หาญดี,สุดสบาย จุลกทัพพะ


ความชุกและปัจจัยความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในแพทย์ประจำบ้านคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

ฐิตวี แก้วพรสววรค์, ชาญณรงค์ ชัยอุดมสมความแม่นตรงของคำถามคัดกรองภาวะซึมเศร้า 2 คำถาม ที่ใช้กับผู้ป่วยในหน่วยรับปรึกษาภาวะทางจิตเวช โรงพยาบาลศิริราช

สุนันทา ฉันทกาญจน์,ปเนต ผู้กฤตยาคามี,ณัฏฐา สายเสวย


การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการร่วมรู้สึกที่มีต่อผู้ป่วยของนักศึกษาแพทย์ก่อนและหลังการเรียนชั้นคลินิกปีแรกในโรงพยาบาลรามาธิบดี

อัมพร โรจนสกุล,กานต์ จำรูญโรจน์,รัตนา สายพานิชย์


การพัฒนาแบบประเมินต้นทุนทางจิตวิทยาในคนไทยวัยทำงาน

หฤทัยทิพย์ ตัณฑเทศ, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์,วิชัย มนัสศิริวิทยาคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)