สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง
กิตติกรรมประกาศ

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

การเปลี่ยนแปลงของความคิดฆ่าตัวตายในผู้ป่วยนอกแผนกจิตเวชหลังการประเมินเรื่องการฆ่าตัวตาย

นิธิญาณ์ จำปาแดง, ปัญจภรณ์ วาลีประโคน, มาโนช หล่อตระกูล


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ยาลดความอ้วนในนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัย

ดวงมาลย์ พละไกร, สุดสบาย จุลกทัพพะ, กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ


พฤติกรรมทำร้ายตนเองในเด็กและวัยรุ่นที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช

อัจฉรา ตราชู, ฐิตวี แก้วพรสวรรค์, สิรินัดดา ปัญญาภาส


ภาวะวิกฤตในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของผู้ดูและการนำไปใช้เพื่อพัฒนาระบบบริหารในประเทศ

สุดคะนึง ปรางพงศพันธ์, Rachel Rossiter, Mike Hazeltonการดื่มแอลกอฮอล์ของคนงานก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร

ธนกฤต ชัยถวัลย์วงศ์, รัศมน กัลยาศิริ


ภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

สุกัญญา รักษ์ขจีกุล


ปัจจัยสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในทางที่ผิดและติดสารของผู้รับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบำบัด

อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, ประภา ยุทธไตร


ความแม่นยำของแบบสอบถาม CAGE-AID เพื่อคัดกรองการเสพติดยาบ้าหรือการใช้ยาบ้าในทางที่ผิดในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

นงนุช สัตกรพรพรหม, กมลเนตร วรรณเสวก, สนทรรศ บุษราทิจ, พรพิมล เรืองวุฒิเลิศ


ความเครียด ภาระการดูแล และทัศนคติที่มีต่อเด็กออทิศติกของครูที่ดูแลเด็กออทิสติกในโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

นฤมล ทวีพันธ์, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย


“ยา” และ “ผู้หญิงติดยา” : ความหมายของการใช้สารเสพติด

ศิริพร จิรวัฒน์กุล, อมรรัตน์ ศรีคำสุข ไซโตะ, ปราณีพร บุญเรือง, จีระภา สีระหัด, ฐิติวัฒน์ กองเกิด


ต้นทุนการรักษาผู้ป่วยโรคจิตเภทแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์แห่งประเทศไทย

วาทินี สุขมาก,จารี ทองคำ 


ความชุกของโรคทางจิตเวชและลักษณะผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลรามาธิบดี

วิษุวัต สำราญกิจดำรงค์, พิชัย อิฏฐสกุล
ดัชนีคำสำคัญ


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)