สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

บทความพิเศษ

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคทางจิตเวช (2556)

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย


นิพนธ์ต้นฉบับ

คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเด็กที่เป็นโรคในกลุ่มออทิสติกสเปกตรัมและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

นัทธ์ชนัน จรัสจรุงเกียรติ, อลิสา วัชรสินธ


ประสบการณ์การพยายามฆ่าตัวตาย: ความแตกต่างทางเพศภาวะ

สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, อิงคฏา โคตนารา, รัชฎาพร ธรรมน้อย, อรพิน ยอดกลาง, บุษบา อนุศักดิ์


ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม Distress Thermometer ฉบับภาษาไทย (ปรอทวัดทุกข์)

ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์, สาวิตรี เจติยานุวัตรปัญหาทางสุขภาพจิตที่พบในนักศึกษาแพทย์ศิริราชที่ไม่สำเร็จการศึกษา 271ตั้งแต่ปีการศึกษา 2525-2550

พนม เกตุมาน, นันทวัช สิทธิรักษ์, กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์, กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ, ปเนต ผู้กฤตยาคามี, กมลพร วรรณฤทธ


การศึกษาความแม่นตรงของแบบประเมิน Eating Attitudes Test-26 (EAT-26) 283ฉบับภาษาไทยในหญิงไทย

ฐิตวี แก้วพรสวรรค์, พรจิรา ปริวัชรากุล, วันรวี พิมพ์รัตน์คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)