สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

การศึกษาความเชื่อถือได้และความแม่นตรงของแบบสัมภาษณ์ Diagnositc Interview for Children and Adolescents-Revised (DICA-R-P และ DICA-R-A) ฉบับภาษาไทยเพื่อการวินิจฉัยโรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders)ในวัยรุ่น

ชาญวิทย์ พรนภดล, ณัฐกานต์ วิฑูรย์, ศิรินดา จันทร์เพ็ญ


ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพและปัญหาสุขภาพจิตในนักเรียนแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ณัฐพล โชคไมตรี, อิศรา รักษ์กุล, พลังสันติ์ จงรักษ์, ละออ พงษ์พานิช


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการไม่เสพยาเสพติดซ้ำในผู้เข้ารับการบำบัดในระบบบังคับบำบัด

ธนิตา หิรัญเทพ, อุมาพร อุดมทรัพยากุล, รณชัย คงสกนธ์


กลุ่มอาการอารมณ์ผิดปกติก่อนมีประจำเดือนในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมธรุจี ทวีสุขศิริ, ปัญจภรณ์ วาลีประโคน


ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมมอนเตสซอรี่ในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความพร่องทางสติปัญญา

อัมพร กุลเวชกิจ, ดวงแก้ว รอดอ่อง, ถาวร ภาวงศ์, สวงน บุญพูน, วรวุฒิ นามแดง


ปัญหาการนอนหลับ ความเหนื่อยล้าและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ชลธิชา แย้มมา,พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย


การตระหนักรู้ของผู้เรียนต่อปัจจัยบำบัดของยาลอมจากกลุ่มสาธิตจิตบำบัด ของชมรมนักจิตบำบัดแห่งประเทศไทย

บุณยวีย์ เสนาบุญญฤทธิ์


 

ฟื้นฟูวิชาการ

การบำบัดโดยใช้การเจริญสติเป็นฐานเพื่อลดความเครียดจากความต้องการดื่มในผู้ติดสุรา:การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์

ธณารัตน์ พลับพลาไชย, อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, รุ้งนภา ผาณิตรัตน์คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)