สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายสำเร็จ : กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อนุพงศ์ คำมา


ความชุกและปัจจัยสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

อธิชา จันทนทัศน์, กมลเนตร วรรณเสวก, สนทรรศ บุษราทิจ, รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์


แบบจำลองการอธิบายการเจ็บป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, องคฎา โคตนารา, วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล, สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล


รูปแบบการสั่งยารักษาโรคจิตให้ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่อยู่รักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ฐิติมา สงวนวิชัยกุล, สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล, พงศธร พหลภาคย์


ผลของการใช้ยาทำให้อารมณ์คงที่ร่วมกับยารักษาโรคจิตกลุ่มเดิม กับการใช้ยา ทำให้อารมณ์คงที่ร่วมกับยารักาษโรคจิตกลุ่มใหม่ ต่อระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วและมีอาการทางจิต

ณัฐเมธี นพชัยอนันต์, ชวนันท์ ชาญศิลป์


การบำบัดเสริมด้วยการสวดมนต์แปลในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาด้วยยา Fluoxetine

เวทิส ประทุมศรี


การรับรู้ของวัยรุ่นชายเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ทางเพศ

ศิริพร จิรวัฒน์กุล, กฤตยา แสวงเจริญ, ดารุณี จงอุดมการณ์, นิลุบล รุจิประเสริฐ, วราลักษณ์ กิตติพงษ์ไพศาล, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ, สมจิตร เมืองพิล, สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล, อิงคฏา โคตรนารา, บำเพ็ญ คำดี, รชยา ยิกุสงข์, สรวงสุดา เจริญวงค์


การสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยโรคจิตเภท

ขวัญสุดา บุญทศ, อมรรัตน์ ศรีคำสุข ไซโตะ, สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล


ผลกระทบจากการดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย

พาวุฒิ เมฆวิชัย, สุรินทร์ แซ่ตัง


การพัฒนาแบบสอบถามปัจจัยการผิดนัดของผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่

การันตร์ วงศ์ปราการสันติคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)