สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

บทความพิเศษ

โรคสมาธิสั้น: การวินิจฉัยและรักษา

วิฐารณ บุญสิทธิ


 

นิพนธ์ต้นฉบับ

พัฒนาการน้องเด็กออทิสซึมที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมจิตร์ หร่องบุตรศรี, นิรมล พัจนสุนทร


การศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร

ฐิตวี แก้วพรสวรรค์, เบญจพร ตันตสูติ


ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นผู้มีสติของวัยรุ่นไทย

ฐิตวี แก้วพรสวรรค์, กมลพร แก้วพรสวรรค์, ถิรพร ตั้งจิตติพร


ประสิทธิผลการทำกิจกรรมกลุ่มแนวพุทธต่อการพัฒนาความคิดเห็นทางคุณธรรมด้านกัลยาณมิตรของวัยรุ่น

ฐิตวี แก้วพรสวรรค์, สิรินัดดา ปัญญาภาส, ถิรพร ตั้งจิตติพร


โรคทางจิตเวชและปัญหาบุคลิกภาพที่พบในนักศึกษาแพทย์ศิริราช : ศึกษาย้อนหลัง 26 ปี

พนม เกตุมาน, นันทวัช สิทธิรักษ์, กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์, กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ, ปเนต ผู้กฤตยาคามี, กมลพร วรรณฤทธิ์


ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

นิตยา จรัสแสง, ศิริพร มงคลถาวรชัย, เพชรรัตน์ บุตะเขียว, สมลักษณ์ บุญจันทร์, พรนิภา หาญละคร, สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล


การทบทวนการใช้ยา Olanzapine รักษาผู้ป่วยนอก แผนกจิตเวช ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สุธาร จันทะวงศ์, ภัทรี พหลภาคย์, สมัย จันทร์นามอม, สุภัสร์ สุบงกช, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, วิไลวรรณ บุญทวี, อรมรัตน์ ชูรา, สุชาติ พหลภาคย์


ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบ จากความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย พ.ศ. 2553

มธุรดา สุวรรณโพธิ์, เบญจพร ปัญญายง, บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์


การศึกษาลักษณะอาการและความรุนแรงของโรคย้ำคิดย้ำทำในผู้ป่วยนอกแผนกจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี

อลงกรณ์ เถกิงศักดากุล, ธนิตา หิรัญเทพ, รัตนา สายพานิชย์


 

ฟื้นฟูวิชาการ

การใช้ลิเทียมในการรักษาผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว

พิชัย อิฏฐสกุล