สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

บทความพิเศษ

การทำจิตบำบัด โดยใช้ Satir Model

นงพงา ลิ้มสุวรรณา, นิดา ลิ้มสุวรรณ


อาการทางประสาทจิตเวชในภาวะสมองเสื่อมที่พบ Lewy bodies และโรคพาร์กินสันที่มีภาวะสมองเสื่อมร่วมด้วย

สุวิทย์ เจริญศักดิ์


 

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความชุกของภาวะ Metabolic Syndrome ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

ศิริรัตน์ คุปติวุฒิ, ปนัดดา เจียมจงวัฒนา, วรภัทร รัตอาภา


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร

ศุภชัย ตู้กลาง, อรพรรณ ทองแตง, ธีรศักดิ์ สาตรา, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์


ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความฉลาดทางอารมณ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมปลาย (คะแนน O-NET และคะแนน กสพท.) ของนักเรียนแพทย์ชั้นปีที่ 1 ของโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

กุลนิดา เต็มชวาลา, สุวรรณี พุทธิศรี


การศึกษาเกี่ยวกับอัตราการเลิกบุหรี่ได้สำเร็จของผู้ที่รับการรักษาที่คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลศิริราช

สนทรรศ บุษราทิจ, อภิญญา สิริไพบูลย์กิจ


การบำบัดทางจิตสัมคมที่มีความเฉพาะเชิงเพศภาวะสำหรับผู้ใช้สุรา : รายงานผู้ป่วย 2 ราย

สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, รัชฎาพร ธรรมน้อย, รัชนี ศรีหิรัญ


อาการโรคเครียดหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญในบุตรของตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้

จอมสุรางค์ โพธิสัตย์


ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซม์เมอร์และภาระการดูแลของผู้ดูแล ที่แผนกจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สาธิดา แรกคำนวน, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย


รายได้ หนี้สิน ความสามารถทำใจยอมรับปัญหา และความสุข

รศรินทร์ เกรย์, อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์, ปราโมทย์ ประสาทกุล, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์


 

ฟื้นฟูวิชาการ

ระยะโรคสงบและการฟื้นตัวในการรักษาผู้ป่วยโรคจิตเภท

ฐานันดร์ ปิยะศิริศิลป์