สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

การศึกษาระยะโรคสงบของผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาครั้งแรกที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ฐานันดร์ ปิยะศิริศิลป์, พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ, เพลิน เสี่ยงโชคอยู่, ปราณี มูลเชื้อ


ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคอ้วนในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มารับบริการที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

จินตนา มงคลพิทักษ์สุข, วีรพล อุณหรัศมี, ขวัญดาว สุดธนาพันธ์, ชมภูนุช สุคนธวารี


ผลของการบำบัดทางจิตสังคมแบบบูรณาการต่อภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไทย

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, รังสิมันต์ สุนทรไชยา, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย


ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2549: การติดตามดูแลระยะยาว 1 ปี

พิทักษ์พล บุณยมาลิก, สุพัฒนา สุขสว่าง, ศิริลักษณ์ สว่างวงศ์สิน


ความชุกของโรคทางจิตเวชในผู้ป่วยโรคมัยอิลิน คลินิกเอ็มเอส โรงพยาบาลศิริราช

สุวิทย์ เจริญศักดิ์, ศรีอาภา สมาจาร, สสิธร ศิริโท, นาราพร ประยูรวิวัฒน์


การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดสุราในโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลศรีธัญญา

นันทวัช สิทธิรักษ์, ศรินทิพย์ ศิริสุวรรณรัตน์, ศุภโชค สิงหกันต์, ณัฏฐา สายเสวย, พรจิรา ปริวัชรากุล, ลักขณา ทองโชติ, เพชรรัตน์ คุมขันธ์,
ภูธเรศวร์ พงษ์บุปผา, นราทิพย์ สงวนพานิช, วรภัทร รัตอาภา


มุมมองของแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ต่อการฝึกอบรมจิตบำบัดในประเทศไทย

พรจิรา ปริวัชรกุล, ณัฏฐา สายเสวย, วรภัทร รัตอาภา, ศุภโชค สิงหกันต์, นันทวัช สิทธิรักษ์, กมลพร วรรณฤทธิ์, ปเนต ผู้กฤตยาคามี,
พนม เกตุมาน


การพัฒนาเครื่องมือ Jefferson Scale of Physician Empathy-Student Version (ฉบับภาษาไทย)

กานต์ จำรูญโรจน์, สมบัติ ศาสตร์รุ่งภัค


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

วินิทรา นวลละออง


 

ฟื้นฟูวิชาการ

การบำบัดการรู้คิด-ปรับพฤติกรรม เพื่อลดอาการทางบวกในผู้ป่วยจิตเภท : การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ

พิมพ์ชนา ศิริเหมอนนต์, อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง