สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

การพัฒนาและศึกษาความเที่ยงตรงของเครื่องมือประเมินเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษา

พิทักษ์พล บุณยมาลิก, สุพัฒนา สุขสว่าง, ศิริลักษณ์ สว่างวงศ์สิน, ขวัญจิตต์ นรากรพิจิตร์


ประสิทธิภาพของกลุ่มบำบัดความคิดและพฤติกรรมระยะสั้นในเด็กสมาธิสั้น

ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์, ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร, ชัยชนะ นิ่มนวล


ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี

แก้วตา ลีลาตระการกุล, อุมาพร ตรังคสมบัติ


ภาวะไม่ยอมไปโรงเรียนในผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี

นิดา ลิ้มสุวรรณ


ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลศิริราช

นันทวัช สิทธิรักษ์, กฤษณ์ติพงษ์ อรัญสิทธิ์, วรภัทร รัตอาภา, ศุภโชค สิงหกันต์, ณัฏฐา สายเสวย, พรจิรา ปริวัชรากุล, ลักขณา ทองโชติ,      เพชรรัตน์ คุมขัน, ภูธเรศวร์ พงษ์บุปผา, นราทิพย์ สงวนพานิช, จารุวรรณ เอกวัลลภ


เพศหญิงหรือความเป็นหญิง....จึงนำมาสู่การเป็นโรคซึมเศร้า

สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, ศิริพร จิรวัฒน์กุล, ธรณินทร์ กองสุข, สุพัตรา สุขาวห, จินตนา ลี้จงเพิ่มพูน, เยาวเรศ สุตะโท


คุณลักษณะทางจิตของแบบวัดความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิตตามแนวคิดซาเทียร์ ฉบับภาษาไทย

สุนทรี ศรีโกไสย, ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา


การลดลงของระดับความเคลียดในผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับยา Diazepam ฉีดเข้ากล้ามผลจากยา หรือผลยาหลอก

ศศิธร ยิ่งเสรี


การดำเนินโรคติดสุราหลังการถอนพิษสุราในผู้ป่วยที่ใช้ยา topiramate : ติดตามการรักษา 1 ปี

กัญญา เลิศเกียรติกร , พิเชฐ อุดมรัตน์


การวิเคราะห์แบบ SWOT เกี่ยวกับทัศนคติของการนำพุทธศาสนามาใช้ในการรักษาทางจิตเวชของจิตเแพทย์ไทย

วิลาสินี ภู่เจิรญยศ, ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์