รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  พศ.2561 – 2564

Executive Committee (2018-2021)

1.  พ.อ.หญิงนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล
ที่ปรึกษา
     Col.Nawaporn Hirunviwatgul, M.D.
 Advisor
2.  นพ.สกล ด่านภักดี  
     Sakol Danpakdee, M.D.  
   
3.  รศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์

นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

     Assoc.Prof.Chawanun Charnsil, M.D.
President
   
4.  ผศ.พญ.วรลักษณา ธีราโมกข์
อุปนายก
     Asst.Prof.Voralaksana Theeramoke, M.D.
Vice-President
   
5.  รศ.นพ.พิชัย อิฏฐสกุล
เลขาธิการ
    Assoc.Prof.Pichai Ittasakul, M.D.

Secretary General

   
6. พญ.รักสุดา กิจอรุณชัย
เหรัญญิก
    Raksuda Kij-aroonchai, M.D.  Treasurer
   
7.  ผศ.พญ.ปราณี เมืองน้อย
ปฏิคม

     Asst.Prof.Pranee Moungnoi, M.D.

Chairman for Social Affairs

   
8.  นพ.วีรพล อุณหรัศมี
ประธานวิชาการ

    Weerapon Unaharassamee, M.D.

Chairman for Academic Affairs

   
9.  ศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล
ประธานวารสาร

      Prof.Suwanna Arunpongpaisal, MD.

Chairman for Journal

   
10.  พญ.กมลพร วรรณฤทธิ์
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
     Kamonporn Wannarit, M.D.
Chairman for International Affairs
   
11. ร.อ.ปิยะวัฒน์ เด่นดำรงกุล
นายทะเบียน

     Flt.Lt.Piyawat Dendumrongkul, M.D.

Registrar

   
12.นพ.ธรณินทร์ กองสุข
กรรมการกลาง

     Thoranin Kongsuk, M.D.

Committee Members
   
13. รศ.นพ.เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา
กรรมการกลาง
    Assoc.Prof.Thienchai Ngamthipwatthana, M.D.
Committee Members
   
14. ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
กรรมการกลาง
     Asst.Prof.Prakarn Thomyangkoon, M.D.
Committee Members
   
15. ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
กรรมการกลาง

     Asst.Prof.Panom Ketumarn, M.D.

Committee Members

   
16. ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์
กรรมการกลาง
     Asst.Prof.Puchong Laurujisawat, M.D.
Committee Members
   
17. ผศ.นพ.อานนท์ วิทยานนท์
กรรมการกลาง

       Asst.Prof.Arnon Wittayanon, M.D.

Committee Members

   
   
   

รายชื่อกรรมการสมาคมย้อนหลัง

รายชื่อกรรมการสมาคม2559-60
รายชื่อกรรมการสมาคม2557-58

รายชื่อกรรมการสมาคม2555-56
รายชื่อกรรมการสมาคม2553-54
รายชื่อกรรมการสมาคม2551-52
รายชื่อกรรมการสมาคม2549-50
รายชื่อกรรมการสมาคม2547-48
รายชื่อกรรมการสมาคม2545-46
รายชื่อกรรมการสมาคม2543-44
รายชื่อกรรมการสมาคม2541-42
รายชื่อกรรมการสมาคม2539-40
รายชื่อกรรมการสมาคม2537-38
รายชื่อกรรมการสมาคม2535-36
รายชื่อกรรมการสมาคม2533-34
รายชื่อกรรมการสมาคม2531-32
รายชื่อกรรมการสมาคม2529-30
รายชื่อกรรมการสมาคม2527-28
รายชื่อกรรมการสมาคม2525-26
รายชื่อกรรมการสมาคม2523-24
รายชื่อกรรมการสมาคม2521-22
รายชื่อกรรมการสมาคม2520
รายชื่อกรรมการสมาคม2519
รายชื่อกรรมการสมาคม2517-18
รายชื่อกรรมการสมาคม2515-16
รายชื่อกรรมการสมาคม2513-14
รายชื่อกรรมการสมาคม2511-12
รายชื่อกรรมการสมาคม2509-10
รายชื่อกรรมการสมาคม2507-08
รายชื่อกรรมการสมาคม2506
รายชื่อกรรมการสมาคม2505-06
รายชื่อกรรมการสมาคม2504
รายชื่อกรรมการสมาคม2502-03
รายชื่อกรรมการสมาคม2500-01