สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จะร่วมจัดประชุม WCAP 2013 ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2556 โดยมีหลักสูตรพัฒนาผู้นำจิตแพทย์รุ่นเยาว์ Course on Leadership and Professional Skills in Psychiatry for Young Asian Psychiatrists (YAP) จัดเป็น Pre-congress ในวันที่ 16-19 สิงหาคม 2556 นำโดย Prof. Sartorius ซึ่งจะประกาศรับจิตแพทย์ไทย ตามประกาศนี้ จึงเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติมาเพื่อสมัคร  ภายใน 15 พ.ค. 2556