ด้วยฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมระยะสั้น หลักสูตร "การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ทางด้านการอ่านวรรณกรรมอย่างมีวิจารณญาณ ระเบียบวิธีวิจัย สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น ได้ฝึกฝนทักษะทางด้านการทำวิจัยในแง่มุมต่างๆ ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม และการนำเสนอผลงาน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มค.56 - 12 เมย.56 ตึกอานันมหิดล คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาด้วยนี้